Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου

 

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης «Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project management)» απευθύνεται στον επαγγελματία που δύναται να εκτελεί, μόνος του ή υπό την καθοδήγηση του senior, εργασίες διαχείρισης και αναδιοργάνωσης για την υλοποίηση ενός έργου οποιουδήποτε αντικειμένου: τεχνικού, ενεργειακού, πληροφορικής, μάρκετινγκ, στο χώρο της υγείας, αλλά και οποιουδήποτε άλλου εγχειρήματος που σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος και να παραχθεί ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία. Το Πρόγραμμα στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν στην επιτυχή υλοποίηση των Έργων. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στη Διαχείριση και Διοίκηση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager

Σκοπός

To εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ” Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project Management) ” αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας δεξιότητες που σχετίζονται με:
• τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης έργων
• τη μεθοδολογία επιλογής & αξιολόγησης έργων
• την κατάρτιση προϋπολογισμών έργων
• την εκμάθηση λογισμικού διαχείρισης έργου
• τις αρχές διοίκησης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της
• τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης
• τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου, ώστε, ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλο το φάσμα των εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων που συνθέτουνε το κύριο σώμα του project management

Δεξιότητες

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης, ο/η καταρτιζόμενος/η αναμένεται να έχει αποκτήσει τις κάτωθι Γνώσεις και Δεξιότητες:
• Διοίκησης και Διαχείρισης έργων (χαρακτηριστικά, σχεδιασμός, ανάλυση, παρακολούθηση, οργάνωση έργων)
• Διαδικασίας διαχείρισης έργου (Έναρξη – Συντονισμός – Έλεγχος – Ανάλυση & Διαχείριση κινδύνων – Ολοκλήρωση)
• Προδιαγραφών ποιότητας, χρόνου και κόστους και παραμέτρων που αφορούν στο αντικείμενο του έργου
• Διαχείρισης πόρων και προμηθειών
• Νομοθεσίας και κανονισμών
• Χρονικού προγραμματισμού έργων (τεχνικές και εργαλεία) και παρακολούθησης των επιμέρους εργασιών
• Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε ένα έργο και τεχνικών διαχείρισης επικοινωνιών
• Μεθόδων εκτίμησης στοιχείων κόστους ενός έργου, κοστολόγησης, προϋπολογισμού έργου, οικο-νομικών δεικτών
• Υπολογισμών, Υπολογιστικών φύλλων και άλλων προϊόντων λογισμικού
• Λογισμικών διαχείρισης έργων
• Αναφορές προόδου και λογισμικών παρουσιάσεων
• Διαχείριση του περιβάλλοντος του έργου
• Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση
• Προσήλωση σε στόχους και χρονοδιαγράμματα
• Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
• Κριτική σκέψη και αντίληψη
• Υπολογιστική δεξιότητα
• Ανάληψη πρωτοβουλίας, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων
• Διαχείριση χρόνου
• Επικοινωνιακές ικανότητες
• Εργασία σε απαιτητικά περιβάλλοντα και υπό πίεση
• Ομαδική εργασία
• Αξιοπιστία, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός, ευελιξία, προσαρμοστικότητα
• Εφαρμογή των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας και των μέτρων προστασίας
• Προφύλαξη από πιθανά ατυχήματα στο χώρο εργασίας
• Κατανόηση των βασικών εννοιών της Εργατικής Νομοθεσίας και των βασικών όρων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις
• Υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων αναζήτησης εργασίας
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
• Προετοιμασία για τις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής συνέντευξης

Διάρκεια

Η Συνολική διάρκεια των μαθημάτων είναι 200 ώρες, οι οποίες διαχωρίζονται σε 70 ώρες δια ζώσης σύγχρονης , 70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως και 60 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης των μαθημάτων είναι 2 με 3 μήνες.

Ευκαιρίες Εργασίας

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να καταρτιστούν και να απασχοληθούν ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών ή ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται με τη διεκπεραίωση θεμάτων στρατηγικής σημασίας και που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το σεμινάριο διαφοροποιεί σημαντικά το βιογραφικό ενός υποψήφιου για τη θέση του Project Manager.
Θα μπορείτε να εργαστείτε ως:
• Διαχειριστές έργων
• Διαχειριστές χαρτοφυλακίων
• Στελέχη Διοίκησης
• Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Εκπαιδευτικό Επίδομα

1000 ευρώ

Πιστοποίηση

Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

Θεματική Κατηγορία

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Θεματική Υποκατηγορία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ