Πολιτική Δεδομένων &
Όροι Χρήσης Σεμιναρίων

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

Για τη χρήση από την TÜV AUSTRIA ACADEMY, των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας που απαιτείται για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Στο αποδεικτικό θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται, το όνομα του καταθέτη ή η επωνυμία της εταιρείας στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το τιμολόγιο ή η απόδειξη. Μη παραλείψετε να στείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης με e-mail στο training@tuv.at προκειμένου να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Με την κατάθεση της προκαταβολής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική. Ακύρωση της συμμετοχής μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο (5) πέντε ημέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη τους. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των προγραμμάτων.
 2. Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερα από ένα εκπαιδευτικά προγράμματα, συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές – σπουδαστές και ανέργους.
 3.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού, είναι η εξόφληση του εκπαιδευτικού προγράμματος αποδεδειγμένη μέσω της αποστολής του σχετικού παραστατικού.
 4. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των φορολογικών στοιχείων της εν λόγω δήλωσης, βάσει των οποίων θα εκδοθεί το σχετικό παραστατικό.
 5. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Σύμφωνα με τη νέα πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για όσα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτό είναι εφικτό, το εκπαιδευτικό υλικό παραδίδεται στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η εκτύπωση 100.000 σελίδων χαρτιού Α4 ετησίως, που αντιστοιχεί στη μη έκλυση 5 t CO2 και στην αποφυγή της κοπής 14 δέντρων.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. Στο πλαίσιο της παρούσας συναλλαγής, σας ενημερώνουμε ότι η TÜV AUSTRIA HELLAS καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που μας γνωστοποιείτε.
 2. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας αυτά έχει το απολύτως απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό της TÜV AUSTRIA HELLAS, το οποίο έχει δεσμευτεί για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των Δεδομένων και οι συνεργαζόμενες με αυτήν Εταιρείες (ενδεικτικά εξωτερικός λογιστής, τεχνικός υπολογιστών κλπ.) οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της TÜV AUSTRIA HELLAS και σύμφωνα με τις εντολές της, με σκοπό την υποστήριξη και εξυπηρέτηση της παρούσας συναλλαγής.
 3. Η TÜV AUSTRIA HELLAS λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και τα διατηρεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εν λόγω συναλλαγή και για όσο χρόνο υφίσταται έννομη υποχρέωση διατήρησης αυτών, εκτός εάν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων αυτής.
 4. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί η TÜV AUSTRIA HELLAS στα αρχεία της, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση dpo-gr@tuv.at. Εάν δεν ικανοποιηθεί το δικαίωμά σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ιστοσελίδα www.dpa.gr.
 5. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της TÜV AUSTRIA HELLAS (www.tuvaustriahellas.gr).
 6. Η διαχείριση των newsletters γίνεται από την εταιρεία Mailchimp, η οποία διαθέτει πιστοποίηση Privacy Shield. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να διαγραφείτε από τη λίστα αποδεκτών του newsletter ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter που λαμβάνετε από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.