Νέο Ανέργων

 
«Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης Ανέργων ηλικίας 25-45 ετών»

H δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε 10.000 ανέργους ηλικίας 25-45 ετών.

Σκοπός της Δράσης είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση της ομάδας – στόχου ανέργων ηλικίας 25-45 ετών σε τομείς υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης και στη συνέχεια η ένταξη στην απασχόληση Συγκεκριμένα, η Δράση περιλαμβάνει κατάρτιση και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων που ακολουθείται από πρόγραμμα εξάμηνης επιχορηγούμενης από τη ΔΥΠΑ απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ:

  • Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α.
  • Ηλικίας 25-45 ετών
  • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα
  • Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Προσοχή: Στο πλαίσιο αυτό, ο ωφελούμενος δικαιούται να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα ΣΕΚ, στο πλαίσιο της ίδιας δράσης και να μην έχει παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα ΣΕΚ στο πλαίσιο διαφορετικών δράσεων, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών του άρθρου 30 του ν.4144/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα παραπάνω υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από τον δυνητικά ωφελούμενο η οποία και ελέγχεται με τα στοιχεία της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:

  • Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως τα 400€ (5 €/ώρα κατάρτισης).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

  • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 60 ώρες σύγχρονη και 20 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση για απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

  • Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες.

    Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος