ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ.ΥΠ.Α.
ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:

Βήμα 1ο – Επειδή η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας, θα πρέπει να δείτε το video και να κάνετε την εγγραφή σας άμεσα στο Μητρώο Ωφελουμένων – Εργαζόμενων για κατάρτιση μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ (voucher.gov.gr).

Βήμα 2ο – Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και έχετε το μοναδικό αριθμό αίτησης Κ.Α.Υ.Α.Σ., συμπληρώνετε την κάτωθι φόρμας συνεργασίας με το φορέα μας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στην Α΄ φάση του προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων «Πάω Μπροστά» μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μέχρι και την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023, ώρα 23:59.

Το νέο Πρόγραµµα της ΔΥΠΑ και τα πολλαπλά οφέλη για την επιχείρησή σας και το ανθρώπινο δυναµικό σας!

Στην TÜV AUSTRIA Hellas, παρακολουθούµε στενά τις εξελίξεις στην αγορά µε στόχο να στεκόµαστε αποτελεσµατικά στο πλευρό των επιχειρήσεων αλλά και των επαγγελµατιών που επιθυµούν να εξελίσσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους, µέσα από πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράµµατα της TÜV AUSTRIA Academy µε το κύρος και την αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA.

Αντιλαµβανόµενοι την ανάγκη των επιχειρήσεων για κατάρτιση των εργαζοµένων τους στις νέες τεχνολογίες λόγω της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός» και για την ευαισθητοποίηση τους σε θέµατα Περιβάλλοντος, Αειφορίας, ESG, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι η Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Ωφελούµενων, εργαζοµένων, µέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.των Α.Ε.Ι.και αδειοδοτηµένων Κ.Δ.Β.Μ., για το έργο:«Προγράµµατα αναβάθµισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζοµένων σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας µε έµφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»στο πλαίσιο της δράσης:16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου µάθηση & το εθνικό σύστηµα αναβάθµισης δεξιοτήτων «SUB2: Οριζόντια προγράµµατα αναβάθµισης δεξιοτήτων για στοχευµένες πληθυσµιακές οµάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)»

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράµµατος κατάρτισης, η TÜV AUSTRIA Hellas έχει σχεδιάσει και σας προτείνει ένα ολοκληρωµένο σύγχρονο και ποιοτικό ολοκληρωµένο σύνολο εκπαιδευτικών προγραµµάτων, που θα καλύψει κάθε εκπαιδευτική ανάγκη και απαίτησή σας. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που ακολουθούν είναι διαθέσιµα είτε τελικά επιλέξετε να συµµετέχουν εργαζόµενοι της εταιρείας σας στο επιδοτούµενο πρόγραµµα κατάρτισης (εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις της ∆.ΥΠ.Α.), είτε επιθυµείτε την παρακολούθηση εκτός του προγράµµατος της ∆.ΥΠ.Α. Στην περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε εκπαιδευτικές ανάγκες είµαστε στην διάθεσή σας για να συζητήσουµε µαζί σας και να βρούµε τις κατάλληλες λύσεις.

Οι προσφερόµενοι τίτλοι/θεµατολογίες των εκπαιδευτικών προγραµµάτων µας είναι οι κάτωθι:

Ψηφιακές Δεξιότητες

Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες Office 2016 – Win.10*
Digital Marketing*
Ειδικός στο Social Media Marketing**
Cybersecurity**
Φορολογική και Μηχανογραφημένη Λογιστική*
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας**
Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού / Σελιδοποίηση Εντύπων**
E-commerce Sales and Hospitality Marketing**
Risk Management με ψηφιακά εργαλεία*
Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας από ψηφιακές τεχνολογίες**
Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και εφαρμογών**
Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία**
Στέλεχος Logistics/ Εφοδιαστικής Αλυσίδας**
Περιήγηση, αναζήτηση και επιλογή δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου**
Προστασία Υγείας και Ευημερίας από Ηλεκτρονικές συσκευές και Ψηφιακή Τεχνολογία**
Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων (Big Data)**

 

Πράσινες Δεξιότητες

Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων**
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων**
Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη – ESG & Sustainability Performance Management*
Ηλεκτροκίνηση και 4η Βιομηχανική Επανάσταση**
Κυκλική Οικονομία**

*To εν λόγω πρόγραμμα θα διενεργηθεί από την TÜV AUSTRIA Academy
**Το εν λόγω πρόγραμμα θα διενεργηθεί με συνεργαζόμενο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

Τα βασικά πλεονεκτήµατα που απορρέουν για την επιχείρησή σας, εφόσον επιλέξετε να συνεργαστείτε µαζί µας, στο πλαίσιο του συγκεκριµένου χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος κατάρτισης από την Δ.ΥΠ.Α. και του αντίστοιχου θεµατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος, είναι:

Η χωρίς κόστος εκπαίδευση των εργαζοµένων σας, σε ένα από τα πλέον σύγχρονα και παράλληλα απαραίτητα αντικείµενα κατάρτισης.
Η διαµόρφωση και ικανοποίηση ενός βασικού δείκτη απόδοσης (ΚΡΙ) στο πλαίσιο του ESG (ποσοστό πιστοποιηµένων εργαζόµενων σε θέµατα ESG).
Η µη διατάραξη της εργασίας (τα µαθήµατα γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας).

Η παροχή επιδόµατος 400€ ανά εργαζόµενο (5€ ανά ώρα), µε την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης. Το πρόγραµµα κάλλιστα, θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο εσωτερικής επικοινωνίας της µέριµνας της εταιρείας για τους εργαζόµενούς της, ενώ ταυτόχρονα, οι ίδιοι αναβαθµίζουν τις δεξιότητές τους. Με το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόµενοι δίδουν εξετάσεις πιστοποίησης και σε περίπτωση επιτυχίας, λαµβάνουν διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση (στο αντικείµενο που παρακολούθησαν) βάσει του προτύπου ISO 17024. Η διεθνής πιστοποίηση παρέχεται δωρεάν στα πλαίσια του συγκεκριµένου προγράµµατος.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος είναι 80 ώρες. Οι 80 ώρες αναλύονται σε 12 ώρες δια ζώσης παρακολούθηση, 48 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση και 20 ώρες ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Το πρόγραµµα θα εκκινήσει το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα και για τους εργαζόµενους που θα συµµετέχουν η κατάρτιση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός διµήνου.

Η ηµερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευση και της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. Η καταληκτική ώρα της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα υπερβαίνει τις 22:00.

Με το κύρος και την αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA! Ελάτε να σας υποστηρίξουµε στον σχεδιασµό των κατάλληλων λύσεων για τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες.