Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία και Ασφάλεια Επιχειρήσεων

 

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία και Ασφάλεια Επιχειρήσεων αφορά το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την ανάληψη & άσκηση καθηκόντων στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας της εργασίας, για τις επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει 5 ενότητες: Περιβαλλοντική διαχείριση και αειφόρος ανάπτυξη, Περιβάλλον και παραγωγή, Περιβαλλοντικός έλεγχος, Καλές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Το πρότυπο ISO 45001 διάδοχος του προτύπου OHSAS 18001).

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση εκπαιδευομένων σε θέματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιθεώρηση συστημάτων που αφορούν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτού, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού, και την αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον,συμβάλει στην εξέλιξη των ικανοτήτων τους που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη διαχείριση της καινοτομίας στο πεδίο εφαρμογής, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών / υπηρεσιών και την έμπρακτη εφαρμογή της αειφορίας στο αντικείμενο τους.

Δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την έγκυρη και αποτελεσματική διεκπεραίωση εργασιών Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στις Επιχειρήσεις.
Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είσαι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων
• να γνωρίζουν τις βασικές αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης,
• να αναλύουν τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, τα στοιχεία οικο-σήμανσης καθώς και τα στοιχεία περιβαλλοντικού ελέγχου,
• να κατανοήσουν τι σημαίνει περιβαλλοντική απόδοση και επίδοση,
• να γνωρίζουν τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία
• να γνωρίζουν τις τεχνικές μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας.
Σε επίπεδο Δεξιοτήτων
• να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην διαχείριση κρίσεων, αλλαγών και έκτακτων καταστάσεων και την επίλυση προβλημάτων
• να εφαρμόζουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου,
• να εντοπίζουν τους κινδύνους ανά διεργασία και να εφαρμόζουν προληπτικά κατά περίπτωση μέτρα
• να είναι αποτελεσματικοί στην διαχείριση των κινδύνων κατά την παραγωγική διαδικασία,
• να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επίσημου ελέγχου
• να εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας

Διάρκεια

Η Συνολική διάρκεια των μαθημάτων είναι 200 ώρες, οι οποίες διαχωρίζονται σε 70 ώρες δια ζώσης σύγχρονης , 70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως και 60 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης των μαθημάτων είναι 2 με 3 μήνες.

Ευκαιρίες Εργασίας

Ο κλάδος της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Οι ευκαιρίες εργασίας είναι εξαιρετικά σημαντικές και συνήθως προσφέρουν αξιοπρεπείς αμοιβές και επαγγελματική εξέλιξη.
Θα μπορείτε να εργαστείτε στους παρακάτω τομείς:
• Βιομηχανία
• Υγειονομική περίθαλψη
• Εκπαίδευση
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Διαχείριση Αποβλήτων

Εκπαιδευτικό Επίδομα

1000 ευρώ

Πιστοποίηση

Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

Θεματική Κατηγορία

Πράσινες Δεξιότητες

Θεματική Υποκατηγορία

Άλλες Πράσινες