ΤΡΥΦΩΝΑ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΥΦΩΝΑ – ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

MEng ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΜSc ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – PHD ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ- ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Χημικός Μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Υγειονομικής Μηχανικής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και Διδακτορικό Δίπλωμα Περιβαλλοντικής Μηχανικής στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τέως Αναπληρώτρια Πρόεδρος ΕΟΑΝ/Υπουργείου Περιβάλλοντος, τ. Διευθύντρια ΕΑΡΘ/Υπουργείου Περιβάλλοντος, τ. Διευθύντρια Παρακολούθησης Υδάτων/ Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Επικεφαλής επιθεωρήτρια Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας κατά ISO 45001:2018, Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 50001:2018, κατά Covid Shield Certification Sheme. Επιθεωρήτρια αναγνωρισμένη από τον Διεθνή οργανισμό Πιστοποίησης επαγγελματιών IRCA για το Διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. Ενταγμένη στο Μητρώο Εισηγητών ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Βιομηχανίας.