Ειδικός στο Social Media Marketing

 

Περιγραφή

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης για το αντικείμενο του μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων μέσα από τη θεωρητική και πρακτική παρουσίαση αντικειμένων τα οποία αφορούν την αναλυτική παρουσίαση των κύριων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη διαμόρφωση μίας ολιστικής στρατηγικής χρήσης των εν λόγω δικτύων, την παρακολούθηση της ψηφιακής παρουσίας της επιχείρησης και του ανταγωνισμού και την προσέγγιση των πελατών μέσω των ψηφιακών δικτύων.

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επαγγελματιών, οι οποίοι θα μπορούν να αναλάβουν την αποτελεσματική υποστήριξη, την διαχείριση και την ανάπτυξη των ενεργειών / διαδικασιών απαιτούνται για την παρουσία αποτελεσματική δράση ενός οργανισμού ή επιχείρησης στον τομέα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και ειδικότερα στο υποτομέα των Κοινωνικών Δικτύων

Δεξιότητες

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης, ο/η καταρτιζόμενος/η αναμένεται να έχει αποκτήσει τις κάτωθι Γνώσεις και Δεξιότητες:
• Βασικά στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Πιστωτική πολιτική
• Μάρκετινγκ
• Μάνατζμεντ
• Διοίκηση Παραγωγής
• Βασικά στοιχεία Δικαίου (Μεταφορών, Αστικό, Εργατικό).
• Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
• Βασικές Αρχές Ενοχικού Δικαίου
• Βασικές Αρχές Εμπορικού Δικαίου
• Ασφαλιστικό Δίκαιο
• INCOTERMS
• Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
• Γνώση βασικών αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
• ISO 9001
• HACCP
• LOT, ABC
• Γνώση βασικών αρχών αποθήκευσης
• LIFO, FIFO, FEFO
• Κατανομή στα ράφια ανάλογα με το βάρος, τη γεωμετρία, τον όγκο διακίνησης είδους
• Θερμοκρασίες αποθήκευσης
• Βασικές γνώσεις φυσικών και χημικών στοιχείων εμπορευμάτων
• Βασικές αρχές λογιστικής και χρηματοοικονομικών
• Παραστατικά στοιχεία
• Κοστολόγηση
• Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
• Βασικά στοιχεία περιγραφικής στατιστικής
• Ποσόστωση και Μέσος Όρος
• Περιγραφική Στατιστική
• Προβλέψεις και ανάλυση τάσης
• Βασικές αρχές διαχείρισης εμπορευμάτων
• Θερμοκρασίες παραλαβής
• Υλικά Συσκευασίας
• Έλεγχος θαλάμου φορτηγού
• MRPI – MRPII
• Διαχείριση Επικινδύνων φορτιών
• Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Διαχείριση Δικτύων Διανομής & Διανομές Εμπορευμάτων
• Ροές εμπορευμάτων
• Κύκλος Ζωής Προϊόντων
• Προγραμματισμός Παραγωγής & νέες τεχνολογίες
• Ανάλυση δεικτών εφοδιαστικής αλυσίδας
• Έλεγχος και συντήρηση εξοπλισμού
• Γνώσεις Επιλογής και Διαπραγμάτευσης με προμηθευτές
• Κριτήρια επιλογής προμηθευτών
• Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στην επιλογή
• Συνθήκες και φιλοσοφία διαπραγμάτευσης
• Βασικά Γνώση και εφαρμογή κανόνων συντήρησης και προληπτικής ασφάλειας εξοπλισμού
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
• Υπευθυνότητα και συνέπεια.
• Κριτική σκέψη και αξιοποίηση εμπειρίας.
• Ικανότητα οργάνωσης χρόνου και εργασιών.
• Ικανότητα ομαδικής εργασίας.
• Ικανότητα προτεραιοποίησης και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων.
• Ικανότητα λήψης αποφάσεων.
• Υπολογιστική ικανότητα αντίληψης χώρου.
• Εφαρμογή των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας και των μέτρων προστασίας

Διάρκεια

Η Συνολική διάρκεια των μαθημάτων είναι 200 ώρες, οι οποίες διαχωρίζονται σε 70 ώρες δια ζώσης σύγχρονης , 70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως και 60 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης των μαθημάτων είναι 2 με 3 μήνες.

Ευκαιρίες Εργασίας

Το Social Media Marketing και ο τρόπος με τον οποίο το χειριζόμαστε προς όφελος της επιχείρησης, είναι περιζήτητο προσόν στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η γνώση του τρόπου με τον οποίο θα προσελκύσει ο ειδικός χρήσης των Social Media, δίνει προβάδισμα στον υποψήφιο εργαζόμενο σε αντίστοιχη θέση. Η στοχευμένη χρήση τους στη νευραλγική διαδικασία των διαφημίσεων με στόχο τις πωλήσεις, καθιστά τους υποψήφιους περιζήτητους.
Θα μπορείτε να εργαστείτε σε θέσεις που απαιτούν με ψηφιακό τρόπο την:
• Οργάνωση διαφημιστικής προβολής
• Βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας
• Διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Εκπαιδευτικό Επίδομα

1000 ευρώ

Πιστοποίηση

Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

Θεματική Κατηγορία

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Θεματική Υποκατηγορία

ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING