Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ESG, Άμυνα Τροφίμων & Εσωτερικές Επιθεωρήσεις: Τρία σημαντικά εργαλεία Διοίκησης για την επόμενη μέρα στον χώρο των τροφίμων

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις προβαίνουν στη μέτρηση και δημοσιοποίηση δεικτών που αφορούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Παράλληλα έχουν έρθει στο προσκήνιo τα κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance), μέσω των οποίων αποτυπώνεται η επίδοση των επιχειρήσεων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και η ικανότητά τους να δημιουργούν αξία και να διαμορφώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Η TÜV Austria Hellas, σε συνεργασία με την AIPHORIΑ και με γνώμονα την ευαισθητοποίηση των εταιριών του κλάδου των τροφίμων σχετικά με τη σημασία της διαφάνειας και της βελτιωμένης επίδοσης στα ESG κριτήρια και δείκτες, διοργανώνει το σεμινάριο «ESG, Άμυνα Τροφίμων & Εσωτερικές Επιθεωρήσεις: Τρία σημαντικά εργαλεία Διοίκησης για την επόμενη μέρα στον χώρο των τροφίμων».
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει μια εφ’ όλης της ύλης εισαγωγή στο αναδυόμενο πλαίσιο των ESG κριτηρίων, καθώς και να αναδείξει τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που σχετίζονται με τη Βιωσιμότητα, αλλά και τον αυξημένο κίνδυνο να συνδεθούν σχετικοί ισχυρισμοί με το Greenwashing. Επιπρόσθετα θα γίνει αναφορά σε καλές πρακτικές από τον κλάδο των τροφίμων.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα γίνει αναφορά στις ακόλουθες θεματικές:

Μέρος 1ο:
ESG ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Εισηγητής: Γιώργος Ηλιόπουλος)

• Βιώσιμη Ανάπτυξη vs Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη vs ESG
• Το αναδυόμενο θεσμικό πλαίσιο
• Κίνδυνοι και ευκαιρίες
• Βασικά βήματα για βελτιωμένη επίδοση (και συμμόρφωση)
• Τα κυριότερα ESG πρότυπα
• Η σημασία της ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων (materiality analysis)
• Κοινωνικά ESG κριτήρια
• Περιβαλλοντικά ESG κριτήρια
• ESG κριτήρια για την Εταιρική Διακυβέρνηση
• Case Study από τον κλάδο των τροφίμων

Μέρος 2ο:
FOOD DEFENSE AND DRILL PLANNING (Εισηγητής: Νικόλαος Γκιώνης)

• Έννοιες-ορισμοί της «Άμυνας Τροφίμων» & διαφοροποίηση από την «Ασφάλεια Τροφίμων»
• Μελέτη για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων καθώς και για την εγκατάσταση μέτρων ελέγχου
• Χαρακτηριστικά της ομάδας άμυνας τροφίμων
• Στοιχεία & περιεχόμενα σχεδίου παρακολούθησης και ελέγχου της «Άμυνας Τροφίμων»
• Εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι
• Πλάνο επαλήθευσης και αξιολόγησης των σχεδίων «Άμυνας Τροφίμων» Συχνότητα ελέγχου του πλάνου και λόγοι τροποποίησης του

Μέρος 3ο:
INTERNAL AUDIT PROCESS FLOW / INTERNAL AUDIT PROGRAMME BASED ON RISK ASSESMENT (Εισηγητής: Νικόλαος Γκιώνης)

• Εσωτερική Επιθεώρηση, η σημασία της εσωτερικής Επιθεώρησης
• Ανάλυση Ρίσκου και συχνότητα επιθεωρήσεων

*Όσοι χρήστες παρακολουθήσουν και τα τρία σεμινάρια θα έχουν μία έκπτωση 15%.

Το τρίτο σεμινάριο αφορά στην Εταιρική Διακυβέρνηση.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Γιώργος Ηλιόπουλος – AIPHORIA Consulting | Founder & Managing Director, ESG & Sustainability Expert

Νικόλαος Γκιώνης – GFSI Lead Auditor & Management Systems at TÜV Austria Hellas BRC Approved Training Partner,FSPCA Lead Instructor

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 6 ώρες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

  • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
  • Τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

  • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
  • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

  • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
  • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Λόγω αναβάθμισης του Site, προσωρινά δεν δύναται να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα σας παρακαλούσαμε, για να δηλώσετε την συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να στείλετε το αίτημά σας στο training@tuv.at

Early bird: -

Διάρκεια: 1 ημέρα

10-07-2023 έως 10-07-2023
10:00 έως 15:00

E-learning