Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2018/848

* το πρόγραμμα παρέχεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018/848, ο οποίος αντικαθιστά τον καν (ΕΚ) 834/07 πήρε παράταση εφαρμογής για την 01.01.2022. Ο νέος αυτός κανονισμός αλλάζει σημαντικά την διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκοσμίως, ορίζοντας  νέες διεργασίες όπως είναι η «ομαδική πιστοποίηση».

Βασικός στόχος της νέας νομοθεσίας είναι αφενός μεν η επέκταση της δυνατότητας πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων πέρα από τις ατομικές επιχειρήσεις, σε ομάδες επιχειρήσεων, αφετέρου δε της κατάργησης των εξαιρέσεων που υπήρχαν έως σήμερα, αλλά και της ενίσχυσης του συστήματος ελέγχου σε όλη την εφοδιαστική σελίδα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ομάδες επιχειρήσεων καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίες που διέπει την παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων μετά την 01.01.2022, να προετοιμαστούν κατάλληλα ειδικά στις ομάδες επιχειρήσεων, εκπαιδεύοντας τα μέλη τους.

Σκοπός – Οφέλη

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει επικεφαλής επιθεωρητές βιολογικών προϊόντων, αλλά και εσωτερικούς επιθεωρητές ομάδων επιχειρήσεων ώστε:

 • Να κατανοήσουν τις έννοιες, αρχές και νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν την διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
 • Να μάθουν να οργανώνουν, διεξάγουν και ολοκληρώνουν τις επιθεωρήσεις ατομικών και ομαδικών επιχειρήσεων, τόσο ως εξωτερικοί, όσο και ως εσωτερικοί επιθεωρητές

Θεματολογία

 • Ορισμός της βιολογικής γεωργίας-ιστορική αναδρομή
 • Τι είναι Οικολογία-ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών
 • Κατάσταση της βιολογικής γεωργίας, σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο το Κόσμο
 • Το μέλλον της βιολογικής γεωργίας. Η νέα στρατηγική για τη βιολογική γεωργία στην Ευρωπαϊκή ένωση «από το αγρόκτημα στο πιάτο»
 • Το Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο και τη πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων
 • Βασικοί ορισμοί της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
 • Διεργασιακή προσέγγιση στην διαδικασία ελέγχου και πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων , ατομικά και σε ομάδες παραγωγών βάσει Καν (ΕΕ) 2018/848
 • Δραστηριότητες Πιστοποιητικού βάσει Καν (ΕΕ) 2018/848
 • Κατηγορίες προϊόντων πιστοποιητικού βάσει Καν (ΕΕ) 2018/848
 • Βασικές διαφορές μεταξύ Καν (ΕΚ) 834/07 & Καν (ΕΕ) 2018/848
 • Πεδίο εφαρμογής, Πολλαπλασιαστικό υλικό-διατήρηση βιοποικιλότητας, εισροές στη βιολογική γεωργία, επισήμανση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σημεία πώλησης προσυσκευασμένων προϊόντων, ομαδικές πιστοποιήσεις, επιπρόσθετοι κανόνες ελέγχου βάσει Καν (ΕΕ) , επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης δραστηριότητας και κατοχής πιστοποιητικού, σύστημα ελέγχου, κυρωτικά μέτρα
 • Λεπτομερείς ανάλυση των γενικών κανόνων παραγωγής
 • Συναλλαγές με Τρίτες Χώρες (εισαγωγές εξαγωγές)
 • Μεταβατικές διατάξεις
 • Προετοιμασία ελέγχου, επικοινωνία επικεφαλής επιθεωρητή-επιθεωρητή με τον επιθεωρούμενο, δημιουργία σχεδίου επιθεώρησης
 • Έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων επιχείρησης (ΟΣΔΕ, συμβόλαια, κλπ)
 • Εναρκτήρια συνάντηση, επιθεώρηση αποθήκης εφοδίων, επιθεώρηση αποθήκης προϊόντων, επιθεώρηση γεωργικών μηχανημάτων
 • Επιθεώρηση αγροτεμαχίων, έλεγχος πολλαπλασιαστικού υλικού, ζιζανιοκτονίας, εισροών λίπανσης, εισροών φυτοπροστασίας, έλεγχος λογιστικών εντύπων (αγορές- πωλήσεις-αποθέματα), Ορθή χρήση αποδεικτικού εγγράφου
 • Τεχνικές συνέντευξης με τον εκπρόσωπο της επιχείρησης
 • Καταληκτική συνάντηση , συμπλήρωση εντύπου ελέγχου
 • Αξιολόγηση επιθεώρησης, έκδοση απόφασης πιστοποίησης, καταχώρηση επιθεώρησης, έκδοση πιστοποιητικού

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Γεωπόνους και Τεχνολόγους Γεωπόνους φυτικής παραγωγής, στελέχη ομάδων επιχειρήσεων, ή ανεξάρτητους επιτηδευματίες που επιθυμούν να εργαστούν ως επικεφαλής επιθεωρητές βιολογικών προϊόντων φυτικής παραγωγής, ή εσωτερικοί επιθεωρητές σε ομάδες επιχειρήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του προράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Επικεφαλής Επιθεωρητή Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής της TÜV AUSTRIA.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Early bird: -

Εισηγητής:
Yπό Aνακοίνωση

Διάρκεια: 2 ημέρες

05-05-2022 έως 06-05-2022
09:00 έως 16:00

E-learning

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available