Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

 

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν και θα κατανοήσουν τις σχετικές έννοιες με τη στη Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την προσέγγιση των φυσικών φαινομένων, των τύπων των καταστροφών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
Ειδικότερα οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος συνοψίζονται στους παρακάτω:
• Η κατανόηση των βασικών εννοιών που συνθέτουν την αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
• Η εξοικείωση με θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.
• Η αναγνώριση των καταστάσεων εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και η εξοικείωση με τον τρόπο αντιμετώπισης τους.
• Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και εξοικείωσης στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και τελική αξιολόγηση ενός περιστατικού διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.

Σκοπός

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα τόσο έντονων και καταστροφικών φυσικών φαινομένων όσο και τεχνολογικών καταστροφών. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις δεξιότητές για τη διαχείριση κρίσεων φυσικών και τεχνολογικών.

Δεξιότητες

Στόχος Ικανότητας : Να μπορεί να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά κρίσεις και φυσικές καταστροφές
Ο στόχος ικανότητας αναλύεται στους κάτωθι στόχους:
Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και αρχές της διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών
Να περιγράφει τις βασικές διεργασίες διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών
Να μπορεί να προσεγγίσει αποτελεσματικά τη διαχείριση γεγονότων και καταστάσεων που σχετίζονται με τεχνολογικές και φυσικές καταστροφές.
Να υιοθετεί την προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνου και διακινδύνευσης στον τομέα και το επίπεδο εργασίας τους, προκειμένου να λειτουργεί προβλεπτικά.

Διάρκεια

Η Συνολική διάρκεια των μαθημάτων είναι 200 ώρες, οι οποίες διαχωρίζονται σε 70 ώρες δια ζώσης σύγχρονης , 70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως και 60 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης των μαθημάτων είναι 2 με 3 μήνες.

Ευκαιρίες Εργασίας

Η στρατηγική διαχείρισης κρίσεων, η πρόληψη τεχνολογικών καταστροφών και η σωστή προετοιμασία για φυσικές καταστροφές στην εποχή της κλιματικής αλλαγής είναι θεμελιώδους σημασίας για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Η κάλυψη θέσεων εργασίας στον κλάδο της ασφάλειας επιχειρήσεων θα είναι αλματώδης τα επόμενα χρόνια και η απόκτηση της αντίστοιχης γνώσης θα οδηγεί σε εργασιακή αποκατάσταση.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

1000 ευρώ

Πιστοποίηση

Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

Θεματική Κατηγορία

Πράσινες Δεξιότητες

Θεματική Υποκατηγορία

Άλλες Πράσινες