Τρέχοντα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ EN ISO 14064-1:2018

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται το περιεχόμενο, η δομή και οι απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 14064-1:2018 Αέρια θερμοκηπίου — Μέρος 1: Προδιαγραφές με οδηγίες, αναφορικά με οργανισμούς, για την ποσοτικοποίηση […]

€300.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |ISO 27001:2022

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βάση των διεθνώς αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης, θα πρέπει αυτό να ελέγχεται και εσωτερικά. Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις αποτελούν μια […]

€280.00

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Ο Ν.4412/2016 και ο Ν. 4782/2021 με τις συνεχείς τροποποιήσεις του, αποτελούν πρόκληση για την εκμάθηση και την εμβάθυνση του πώς συντάσσονται οι τεχνικές μελέτες έργων, τα τεύχη δημοπράτησης του, πώς […]

€450.00